"идет"

.


:
-------#

, "идет" -

1. ( )

1.1. ( )

#------

1.2. ( )

и######

2. .

идет

3. .

идет

4. .

идет

5. .

идет

6. , .

идет

7.

идет

a идет:

идет

? ?

- " ". - , . , , . , , . ?

serge_mikhailov@mail.ru

: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

| | " "